bclude

Handels- og Licensbetingelser.

1. Indledning.

1.1 Disse vilkår gælder i forbindelse med Kundens brug af bcludes barselsplatform (herefter ”Platformen”), herunder eventuelle tilknyttede produkter, integrationer, dokumentation og tjenester i forbindelse hermed, som bliver gjort tilgængelige for Kunden af bclude ApS (herefter ”bclude”, ”os” eller ”vi”).

1.2 Disse vilkår udgør sammen med den mellem Kunden og bclude indgåede licensaftale (herefter ”Hovedaftalen”) vilkårene for Kundens brug af Platformen.

2. Platformen.

2.1 Platformen er en online softwareplatform og app, som giver virksomheder en række værktøjer til at håndtere medarbejdere på barsel.

3. Brugerrettigheder.

3.1 Når Kunden har købt en eller flere licenser til Platformen, tildeles Kunden en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar (herunder ift. underlicenser) brugsret til at anvende Platformen til brug for Kundens interne forretningsformål i overensstemmelse med disse vilkår.

3.2 De nærmere betingelser for Kundens licenser er aftalt i Hovedaftalen.

3.3 Kundens brugsret er til enhver tid begrænset til den seneste tilgængelige version af Platformen, som stilles til rådighed af bclude.

3.4 Kunden må udelukkende kopiere dokumentation fra Platformen til internt brug, såfremt det sikres, at bcludes copyrightmeddelelser og navn ikke fjernes fra sådanne kopier.

3.5 Kunden må ikke direkte eller indirekte;

  • Sælge, udbyde i licens, leje, lease, distribuere, give adgang til, overføre, give i underentreprise eller på anden måde tildele andre en hel eller delvis brugsret til Platformen, hverken alene eller som en del af en samlet kollektion, produkt eller tjeneste,
  • Modificere, oversætte, dekompilere, udføre reverse engineering, afmontere eller på anden måde forsøge at udlede Platformen eller algoritmer, bruger-interface-teknikker eller andre ideer indlejret i Platformen,
  • Manipulere med eller forsøge at omgå eller deaktivere en licensnøgle til Platformen.


3.6
En eventuel prøvelicens giver Kunden adgang til at anvende Platformen i en prøveperiode på tredive (30) dage. Ved udløb af prøvelicensen bliver Kundens adgang til Platformen automatisk lukket og al data bliver slettet, medmindre Kunden køber en eller flere licenser inden udløbet af prøvelicensen. En prøvelicens tildeles i øvrigt på samme vilkår og med samme begrænsninger som følger af disse vilkår.

4. Intellektuelle ejendomsrettigheder og kundedata.

4.1 bclude eller bcludes licensgivere ejer alle rettigheder til Platformen, herunder alle immaterielle rettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder, varemærker, kendetegn, handelsnavne, visuelle produktelementer og andre immaterielle rettigheder i Platformen.

4.2 Alle ideer, knowhow og enhver softwaredokumentation udviklet af bclude i forbindelse med ydelse af bcludes tjenester skal også forblive bcludes ejendom.

4.3 Kunden modtager udelukkende en brugerlicens til at anvende Platformen som beskrevet i disse vilkår.

4.4 bclude skal forsvare og holde Kunden skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som er fastsat ved endelig dom uden mulighed for appel, og som fastslår at Kundens brug af Platformen (med undtagelse af tredjepartssoftware) inden for omfanget af disse vilkår krænker en copyright, et patent eller anden ret, der kan håndhæves i Danmark, såfremt (i) Kunden informerer bclude skriftligt om et sådant krav inden for 30 dage fra Kundens modtagelse af kravet, (ii) at bclude efter anmodning får kontrol over retssagen og alle relaterede forligsforhandlinger og (iii) at Kunden på anmodning stiller al påkrævet assistance, information og autoritet til at gennemføre retssagen til rådighed for bclude. bclude friholder Kunden for rimelige udgifter, som Kunden har pådraget sig i forbindelse med sådan assistance.

4.5 Såfremt det viser sig, at Platformen krænker en copyright, et patent eller andre rettigheder, er bclude berettiget til at modificere Platformen til at være ikke-krænkende eller tilbagebetale licensgebyret for den periode, Platformen har krænket andres rettigheder efter denne bestemmelse, hvorefter Kunden efterfølgende skal ophøre al brug af Platformen.

4.6 Kunden bevarer alle rettigheder, titler og interesser til Kundens data, som Kunden uploader, gemmer i og håndterer i Platformen.

5. Fortrolighed.

5.1 Under aftalens løbetid vil bclude og Kunden få adgang til fortrolige oplysninger fra den anden part, herunder men ikke begrænset til forretningsstrategier, information om Kunder, leverandører og medarbejdere, priser og forretningsstrukturer.

5.2 Hverken bclude eller Kunden må videregive sådanne fortrolige oplysninger til tredjeparter. Dog kan sådanne fortrolige oplysninger videregives til medarbejdere og underleverandører, såfremt dette er nødvendigt for at efterleve aftalen.

5.3 Parternes fortrolighedsforpligtelse fortsætter på ubestemt tid efter opsigelse af aftalen uanset årsagen hertil.

6. Platformen.

6.1 Platformen leveres af bclude på en professionel måde og i en kvalitet, der er i overensstemmelse med bedste branchepraksis og i al væsentlighed vil overholde specifikationerne i produktdokumentationen.

6.2 bclude bestræber sig altid på at gøre en kommercielt rimelig indsats for at afhjælpe rapporterede fejl i Platformen, men garanterer ikke, at alle fejl vil blive rettet.

6.3 blcude udsteder ingen garantier vedrørende Platformen, herunder fx men ikke begrænset til oppetid, softwarefejl eller sikkerhed.

7. Licensgebyr og betalingsbetingelser.

7.1 De nærmere vilkår for Kundens betaling af licensgebyr er fastsat i Hovedaftalen.

7.2 Medmindre andet følger af Hovedaftalen, er alle priser angivet i danske kroner (DKK) ekskl. moms.

7.3 bclude er berettiget til at justere licensgebyret med 90 dages forudgående skriftligt varsel.

8. Personoplysninger og databeskyttelse.

8.1 I forbindelse med levering af Platformen behandler bclude personoplysninger på vegne af Kunden som databehandler, herunder fx i forbindelse med opbevaring og brug af personoplysninger om Kundens medarbejdere på Platformen.

8.2 bcludes behandling af personoplysninger på vegne af Kunden er underlagt bcludes databehandleraftale, som Kunden accepterer ved indgåelse af aftalen og ibrugtagning af Platformen.

8.3 bclude er selvstændig dataansvarlig for så vidt angår behandling af personoplysninger til egne formål, herunder fx i forbindelse med indgåelse af aftalen, kundesupport mv. For yderligere informationer om bcludes behandling af personoplysninger henvises til bcludes persondatapolitik.

8.4 Kunden er forpligtet til at informere sine medarbejdere om bcludes behandling af personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesret.

9. Varighed og ophør.

9.1 De nærmere vilkår for parternes opsigelse er fastsat i Hovedaftalen.

9.2 Opsigelse af aftalen skal meddeles skriftligt.

9.3 Hver af parterne kan ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning som følge af den anden parts væsentlige misligholdelse.

9.4 Ved ophør af aftalen fjernes Kundens adgang til Platformen, hvorefter Kunden ikke længere har ret til at anvende Platformen.

9.5 Kundens data i Platformen slettes 12 mdr. efter ophøret af hovedaftalen.

10. Ansvarsbegrænsning.

10.1 Parterne er erstatningsansvarlige efter de almindelige erstatningsretlige regler, medmindre andet følger af disse vilkår.

10.2 bclude hæfter ikke for eventuelle indirekte tab, som Kunden måtte pådrage sig i henhold til denne aftale eller som følge af brugen af Platformen, medmindre dette er angivet direkte i disse vilkår, eller såfremt bclude har handlet forsætligt.

10.3 Uanset pkt. 10.1 hæfter bclude ikke for tab, som er dækket af en forsikring tegnet af eller til gavn for Kunden.

10.4 bcludes samledes erstatningsansvar over for Kunden kan maksimalt udgøre et beløb svarende til Kundens samlede licensgebyr for de forudgående 12 måneder beregnet fra tidspunktet for den erstatningspådragende begivenhed.

11. Force majeure.

11.1 bclude kan ikke holdes ansvarlig for skader eller krav, som skyldes, at bclude ikke er i stand til at levere sine ydelser i henhold til disse vilkår som følge af force majeure.

11.2 Force Majeure er en tilstand, som bclude ikke har nogen rimelig indflydelse på, og som bclude ikke kan håndtere med rimelige kommercielle og praktiske tiltag, herunder fx men ikke begrænset til krig, terrorangreb, forsyningssvigt, telekommunikationssvigt, virus eller hacking.

12. Referencekunde.

12.1 Kunden accepterer, at bclude må anvende Kunden som reference i én til én salgsrelationer. Enhver anden offentliggørelse af parternes samarbejde aftales særskilt mellem parterne.

13. Lovvalg og værneting.

13.1 I tilfælde af at en eller flere bestemmelser i disse vilkår anses for ugyldige eller ikke kan håndhæves, forbliver de øvrige bestemmelser i fuld kraft og virkning.

13.2 Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret (dog finder konvention om aftaler om internationale køb (CISG) ikke anvendelse) og med værneting ved Retten i Aarhus som første instans.

.